POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbając o naszych Klientów, szczególną uwagę przykładamy do troski o Twoją prywatność i Twoje dane. Chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo.

Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie lionelo.pl jest spółka BrandLine Group sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552768, NIP: 7822579840, REGON: 361233546, pod adresem ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań (dalej: Administrator).
 2. Jako Administrator Twoich danych dokładamy szczególnej staranności do zapewnienia im odpowiedniej ochrony oraz właściwego przetwarzania:
  1. dane są przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. dane zbierane są w konkretnie i jasno zdefiniowanych celach i tylko w ten sposób przetwarzane;
  3. dane zbierane są tylko w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu;
  4. dane które są przetwarzane podlegają odpowiednim zabezpieczeniom zapewniającym im ochronę przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem, oraz przed uszkodzeniem czy zniszczeniem.
 3. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, możesz kontaktować się z administratorem:
  1. listownie na adres ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań,
  2. elektronicznie: [email protected]

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych przez siebie usług i funkcjonalności, dostępnych w serwisie lionelo.pl.
 2. Zakres zbieranych danych jest adekwatny do celu, w jakim są one gromadzone. W szczególności jest to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do doręczeń, w określonych przypadkach również NIP, REGON, nazwa oraz miejsce prowadzonej działalności.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzana przez Administratora w następujących celach:
 2. Rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Klienta – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. Zawarcia i realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania ze sklepu internetowego, przeglądania katalogu produktów, wykonywania zakupów (przez zarejestrowanych lub niezarejestrowanych Klientów) oraz zgłaszaniem reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. Wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z rachunkowością i podatkami oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 5. Komunikacji z Klientem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. Kierowania drogą elektroniczną i/lub poprzez powiadomienia telefoniczne informacji marketingowych, w tym świadczenia usług newslettera, o ile Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 7. Pobierania i prezentowania opinii na temat oferowanych za pośrednictwem serwisu produktów oraz badania satysfakcji naszych Klientów, stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 8. W celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Klientów i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności serwisu
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 10. W każdym z wymienionych powyżej przypadków podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności serwisu.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym dana osoba pozostaje zarejestrowanym Klientem sklepu internetowego, a po usunięciu konta przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W przypadku Klientów wykonujących zakupy bez rejestracji dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji marketingowych, w tym świadczenia usług newsletter będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.
 4. W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych przez Administratora.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
  1. Zaufanym podmiotom współpracującym z Administratorem w tym podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
  2. Podmiotom obsługującym płatności internetowe,
  3. Podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
  4. Kancelariom prawnym.
 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

PRZYSŁUGUJĄCE CI PRAWA

 1. Prawo dostępu do danych 
  • Zgodnie z art. 15 RODO zarejestrowany Klient serwisu w każdej chwili posiada nieograniczony dostęp do:
   1. wszystkich swoich danych osobowych przekazanych administratorowi, historii zamówień, historii reklamacji zamówień, listy ulubionych produktów oraz swoich opinii
   2. informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych zamieszczonych w Polityce Ochrony Prywatności oraz Regulaminach.
  • Niezarejestrowany Klient serwisu, w celu otrzymania informacji o swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator powinien skontaktować się z Administratorem:
   1. listownie na adres ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań,
   2. elektronicznie: [email protected]
 2. Prawo do sprostowania danych 
  • Prawo do sprostowania danych ma zastosowanie w sytuacji, gdy dane Klienta są nieprawidłowe, w szczególności, dlatego, że zostały one zebrane z błędami lub uległy zmianie. Prawo to obejmuje również możliwość uzupełnienia brakujących danych.
  • Zarejestrowany Klient serwisu w każdej chwili może samodzielnie sprostować swoje dane osobowe w swoim Profilu.
  • Niezarejestrowany Klient serwisu, w celu sprostowania swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator powinien skontaktować się z Administratorem:
   1. listownie na adres ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań,
   2. elektronicznie: [email protected]
 3. Prawo do usunięcia danych 
  • Każdy Klient zgodnie z art. 17 RODO może w każdej chwili złożyć wniosek z prośbą o usunięcie swoich danych osobowych, kierowany bezpośrednio do Administratora:
   1. listownie na adres ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań,
   2. elektronicznie: [email protected]
  • Administrator może odmówić uwzględnienia wniosku o usunięcie danych, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa krajowego lub do celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  • Każdy klient w dowolnej chwili zgodnie z Regulaminem może usunąć swoje konto. Usunięcie konta nie jest jednoznaczne z usunięciem danych, o czym mowa powyżej. W przypadku usunięcia konta, Administrator po jego usunięciu przetwarza dane osobowe przez 6 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych (zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości) oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (o ile Użytkownik dokonał zakupu w naszym sklepie internetowym).
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania 
  • W celu skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania danych Klient powinien skontaktować się z Administratorem, wysyłając wniosek:
   1. listownie na adres ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań,
   2. elektronicznie: [email protected]
  • We wniosku należy wskazać zakres danych, który ma zostać ograniczony oraz uzasadnienie żądania. Prawo to przysługuje w szczególności wówczas, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzane dane są nieprawidłowe, samo przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub dane przestały być już niezbędne Administratorowi, ale z przyczyn zależnych od Użytkownika nie mogą być usunięte.
 5. Prawo do przenoszenia danych 
  • Każdy Klient mam prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego Administratora. W tym celu powinien zwrócić się do Administratora z wnioskiem o udostepnienie danych. Wniosek należy kierować
   1. listownie na adres ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań,
   2. elektronicznie: [email protected]
  • We wniosku należy wskazać, czy dane mają być przekazane osobie, której one dotyczą czy innemu Administratorowi.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu 
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ma zastosowanie, do danych przetwarzanych na mocy prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W celu skorzystania z przysługującego prawa Klient powinien skontaktować się z Administratorem, wysyłając wniosek
   1. listownie na adres ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań,
   2. elektronicznie: [email protected]
  • Administrator może odmówić uwzględnienia wniosku, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa krajowego lub do celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Prawo do wycofania zgody 
  • Każdy Klient w dowolnym momencie może odwołać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby wysyłki informacji marketingowej. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez:
   1. aktywację linka znajdującego się w każdej wiadomości informacji marketingowej typu newsletter,
   2. złożenie wniosku do na adres e-mail [email protected] lub listowanie na adres A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań.
  • Administrator zastrzega jednak, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej odwołaniem.
 8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego 
  • Każdy Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności, w szczególności wynikające z RODO.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

 1. Administrator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec naszych Klientów żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.
 2. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji naszych Klientów.
 3. Informacje uzyskane w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania będą wykorzystywane jedynie w celu dostosowania naszych działań marketingowych do potrzeb i preferencji Klientów.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

Pliki cookies są informacjami zapisywanymi w formie tekstowej na urządzeniu końcowym użytkownika, gdy użytkownik je zaakceptuje lub w odpowiedni sposób skonfiguruje przeglądarkę. Informacje zapisane w plikach cookies mogą być odczytywane przez stronę internetową, na której użytkownik w danym momencie się znajduje, a dostęp do plików innych stron jest niemożliwy.

 

JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIES SĄ WYKORZYSTYWANE?

W naszych systemach wykorzystywane są następujące pliki cookies:

 1. Systemowe: niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, w tym utrzymania sesji po zalogowaniu,
 2. Analityczno-statystyczne: niezbędne do prowadzenia badań na temat ruchu na stronie internetowej, poznania preferencji naszych użytkowników,
 3. Preferencyjne: pozwalają na zapamiętywanie ustawień serwisu, w tym ułożenia poszczególnych elementów, wyglądu, rozmiarów czcionki, regionu, z którego następuje połączenie,
 4. Marketingowym i reklamowym: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam do preferencji naszych Klientów oraz prowadzenia spersonalizowanych kampanii marketingowych,
 5. Pliki zewnętrzne wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W serwisie wykorzystywane są zarówno pliki własne (pliki pochodzące bezpośrednio z Serwisu) oraz zewnętrzne (pliki pochodzą ze strony podmiotów trzecich).

 

CZAS PRZECHOWYWANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Wykorzystywane przez nas pliki Cookies przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. Systemowe: w zależności od konkretnego typu są to pliki stałe lub przechowywane od 1 do 28 dni,
 2. Analityczno-statystyczne: w zależności od konkretnego typu są przechowywane od 1 dnia do 2 lat,
 3. Preferencyjne: pliki przechowywane 1 dzień od zapisania,
 4. Marketingowym i reklamowym: w zależności od konkretnego typu są to pliki stałe lub przechowywane od 1 dnia do 10 lat,
 5. Pliki zewnętrzne wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania: w zależności od konkretnego typu są to pliki sesyjne, stałe lub przechowywane od 1 dnia do 10 lat.

 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES, ZGODA NA ICH UŻYWANIE

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że może np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na swoim urządzeniu – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.